Regulamin dla Zwiedzających

HALA ORBITA
Wejherowska 34
Bilet Wstępu – 10 zł
Bilet Rodzinny (2+1, 2+2 i więcej) – 15 zł
Bilet ulgowy po dokonaniu rejestracji na stronie www.targi-naswoim.pl – 7 zł

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ!

§1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane przez Group4Events S.C. Ewelina Woźniak, Marcin Kowalski z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa NIP 952 214 12 76 REGON 363 0787 13 zwanym dalej Group4Events S.C.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi i inne
wydarzenia organizowane przez Group4Events S.C. na terenach Hali ORBITA
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Group4Events S.C. (w kasach oraz biurze targowym organizatora)
4. Wstęp na teren Hali ORBITA w czasie targów i innych wydarzeń organizowanych przez Group4Events S.C. oznacza akceptację przez Zwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

§2
Godziny otwarcia, cennik biletów i zasady wstępu

1. Targi Nieruchomości Na Swoim:
• 8 kwietnia 2017 (sobota) w godz. 10.00-16.00,
• 9 kwietnia 2017 (niedziela) w godz. 10.00-16.00.
2. Cennik biletów:
1. Cennik biletów sprzedawanych w kasach targowych*: bilet normalny: 10 zł, bilet rodzinny 15 zł* bilet Ulgowy- 7 zł,
• Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na Targi Nieruchomości Na Swoim odbywających się w dniach 8-9 kwietnia 2017 w Hali ORBITA przy ul .Wejherowskiej 34
• *Bilet rodzinny upoważnia do jednokrotnego wstępu na Targi Nieruchomości Na Swoim odbywających się w dniach 8-9 kwietnia 2017 w Hali ORBITA we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 34 dwóch rodziców z dziećmi do 15 roku życia
• *Bilet Ulgowy przysługuje wszystkim którzy poprawnie zarejestrują się na stronie www.targi-naswoim.pl
3 . Wstęp wolny przysługuje:
• dzieciom poniżej 12 roku życia,
• seniorom po 75 roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem),
• dziennikarzom po dokonaniu akredytacji.
• osobom posiadającym zaproszenia

§3
Przepisy porządkowe

1. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na Targi.
2. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
3. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika Targów (wystawcy) lub organizatora.
4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Group4Events S.C. jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Na terenie Targów obowiązuje zakaz:
• wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
• wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
• zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
• wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.,
• palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych
• zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
• niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na Terenach Hali ORBITA
• opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów w Hali ORBITA
7. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w §3ust. 5 pkt. Group4Events S.C. zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego/cych z Terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach także wezwania Policji

§4
Zobowiązania Zwiedzających

Zwiedzający są zobowiązani do:
• respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej, wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach Targów w Hali ORBITA
• Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenach Targów w Hali ORBITA tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
• przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie Targów.
• usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami oraz w Hali pojemników na odpady

§5
Ochrona Danych Zwiedzających

1. Organizator targów Nieruchomości Na Swoim w dniach 8-9 kwietnia 2017 r. w Hali ORBITA we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).
2. W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec organizatora brak wyrażenia takiej zgody.

§6
Postanowienia Końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
2. Group4Events S.C. zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem www.targi-naswoim.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów / wydarzeń.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Group4Events S.C., których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora